( 4.3 امتیاز از 36 )
1397/02/26-09:52

هیات امناء

حوزه علمیه مشکات :

«جلسه 27 هيات امناي مجتمع حوزه‌اي صدر (مشکات) در تاريخ 19 ارديبهشت 97 با حضور آقايان محمدي‌عراقي، صدر حسيني، واعظي، قاسميان، حاج‌ابوالقاسم و جعفري در مدرسه عالي کريمه برگزار شد. در اين جلسه موضوع شرح وظايف شوراي راهبري مجتمع در دستور کار بود و مباحث مختلفي در اين خصوص مطرح شد و در نهايت مقرر شد  شوراي راهبري مجتمع با عضويت اعضاي زير جايگزين شوراي مجتمع شود:
رئيس مجتمع، دو نفر از مديراني که بيشترين طلاب را دارند، معاونين رئيس مجتمع، سه نفر از اعضاي هيات علمي يا اساتيد حوزه (دو نفر به پيشنهاد رئيس و يک نفر به انتخاب طلاب) و تصويب هيات امنا
در اين جلسه دو نفر عضو پيشنهادي رئيس معين شدند و مقرر شد با تشکيل جلسه توسط اعضاي موجود شرح وظايف شوراي راهبري به هيات امنا پيشنهاد شود.
همچنين در اين جلسه تصويب شد که بجز هيات امنا و شوراي راهبري، شوراي ديگري جزء ارکان مجتمع نباشد.

 

گزارش نشست بیست و هفتم هیات امناء مجتمع حوزه‌اي صدر (مشکات)
Rated 4.3/5 based on 36 readers reviews