رشته ها و گروه های آموزشی، پژوهشی

مجتمع در برنامه آموزشی دوره مقدمات و سطح (7 ساله) دارای برنامه آموزشی مختص خود که مصوب شورای عالی حوزه های علمیه می باشد، را داراست و پس از آن دوره ی خارج عمومی و در نهایت در مرکز تخصصی دارای دوره ی تخصصی در قالب انجمن های علمی می باشد.

که در حال حاضر 3 انجمن مصوب عبارتند از : 

1- انجمن فقه اقتصاد

2- انجمن فقه فرهنگ و ارتباطات

3- انجمن فلسفه تحلیلی و منطق ریاضی