اعضای هیئت علمی، صفحه 3

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر واحد پذیرش

1398/01/17-18:58 7360 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری

دبیر هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مرکز تخصصی مشکات

1398/01/17-18:56 3606 0

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی فقیهی

عضو هیئت علمی مجتمع

1398/01/17-18:55 4042 0

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

عضو هیئت علمی مجتمع و مسئول انجمن دین، فرهنگ، هنر و ارتباطات

1398/01/17-18:53 3648 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم

عضو هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر حوزه علمیه مشکات

1398/01/17-16:33 7906 0
3 از 3