اعضای هیئت علمی، صفحه 3

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی

عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر واحد پذیرش

1398/01/17-18:58 11780 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن جعفری

دبیر هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر مرکز تخصصی مشکات

1398/01/17-18:56 5284 0

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی فقیهی

عضو هیئت علمی مجتمع

1398/01/17-18:55 6335 0

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

عضو هیئت علمی مجتمع و مسئول انجمن دین، فرهنگ، هنر و ارتباطات

1398/01/17-18:53 6274 0

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم

عضو هیات امنای مجتمع، عضو هیئت علمی مجتمع و مدیر حوزه علمیه مشکات

1398/01/17-16:33 14437 2
3 From 3