ساختار سازمانی

هیات امنای حوزه

تولیت حوزه

مدیریت حوزه

مسئول حوزه مدیریت     معاونت علمی   معاونت منابع انسانی و پشتیبانی   معاونت تربیتی و امور فرهنگی   معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی   مدیریت امور بین الملل     مدیریت روابط عمومی و رسانه